Mobirise

Algemene Voorwaarden Willbefine | Versie 1 

Door Willbefine 26 Mei 2016
Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes Willbefine.


1.2. De toepasselijkheid van algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk door Willbefine van de hand gewezen, en zijn derhalve niet van toepassing.


1.3. Alle door Willbefine gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. Als er een termijn genoemd wordt in de offerte en/of aanbieding betreft de termijn alleen de geldigheid van de offerte/aanbieding en tast het niet de vrijblijvendheid aan. Wordt er in de offerte geen termijn genoemd dan geldt er een geldigheidstermijn van 30(dertig) dagen. Ook deze laatste termijn tast de vrijblijvendheid van de 

offerte niet aan.

1.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen komt de overeenkomst tussen Willbefine en opdrachtgever tot stand door integrale aanvaarding van de offerte door opdrachtgever. Deze integrale aanvaarding kan onder ander geschieden door ondertekening van een opdrachtbevestiging of offerte uitgebracht door Willbefine.


1.5. Bij een afwijkende aanvaarding van een offerte houdt Willbefine zich het recht voor een nieuwe offerte uit te brengen welke in de plaats treedt van de vorige offerte, in die zin dat de oude offerte –indien en voor zover dat al niet het geval was- haar geldigheid verliest. De nieuwe offerte kan door opdrachtgever worden aanvaard op eenzelfde wijze als hiervoor vermeld.


1.6. Het feitelijk beginnen met uitvoeren van de overeenkomst aan de zijde van de opdrachtgever, daaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, het betalen van facturen zoals gestuurd door Burst, geldt als aanvaarding van 

onderhavige voorwaarden.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1. Opdrachtgever verbindt zich jegens Willbefine om de leveringen in overeenstemming met de overeenkomst te aanvaarden en de voorziene medewerking te verlenen.


2.2. In verband met de continuïteit van de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zal opdrachtgever een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van Willbefine als zodanig zal/zullen fungeren. Contactpersonen van opdrachtgever zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de gewenste doelstellingen van opdrachtgever. Indien deze persoon niet de kwalificaties heeft die redelijkerwijs gezien de aard van de 

opdracht verwacht mag worden, houdt Willbefine zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tot dat opdrachtgever deze persoon heeft vervangen door een persoon met de juiste kwalificaties.


2.3. Opdrachtgever dient Willbefine tijdig en kosteloos te voorzien van alle informatie en gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de 

overeenkomst, waaronder in elk geval begrepen technische gegevens, applicaties, bestanden, documentatie, testgegevens, werkbeschrijvingen en/of overige relevante informatie. Opdrachtgever staat in voor, en garandeert de juistheid van die hiervoor bedoelde gegevens. Opdrachtgever is voorts verantwoordelijk voor, en aanvaardt het risico van, mogelijke problemen en/of aanspraken voortvloeiende uit de inhoud,

nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie van al dergelijke door 

opdrachtgever verstrekte gegevens, materialen en informatie.


2.4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet-tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking wordt gesteld aan Willbefine of indien opdrachtgever en/of haar leveranciers op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet respectievelijk voldoen, daaronder mede begrepen maar niet uitsluitend, het niet afdoende meewerken en/of inzetten, heeft Willbefine het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden kan worden. Willbefine is in dat gevalgerechtigd het restant van de bedongen prijs voor de opdracht in één keer te factureren. Willbefine is voorts gerechtigd om de in dit verband extra gemaakte kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever, hieronder mede begrepen eventuele leegloopuren

2.5. Alle door Willbefine opgegeven, of op enig moment op te geven, 

leveringstermijnen gelden altijd bij benadering en zijn nimmer te 

beschouwen als fatale termijnen. Derhalve kunnen de indicaties van 

leveringstermijnen op geen enkele wijze een toerekenbare tekortkoming van de kant van Willbefine tot gevolg hebben, noch is de opdrachtgever in enig geval gerechtigd aanspraak te maken op enige schadevergoeding.


2.6. Indicaties van leveringstermijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en tijdige aanlevering van materialen, documenten en/of werkinstructies. Indien vertraging ontstaat tengevolge van wijzigingen in genoemde omstandigheden en/oftengevolge van niet tijdige levering van materialen, documenten en/of werkinstructies van leveranciers waarvan Willbefine en/of opdrachtgever zich bedient, wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd en/of vervalt deze tijdelijk. Dit zonder dat het recht van Burst vervalt zoals in 2.4 is uiteengezet.


2.7. Indien en voor zover een overeenkomst voor een vaste prijs worden aangegaan (fixed price), dan geldt dat alleen de werkzaamheden worden uitgevoerd welke onderdeel uitmaken van de overeenkomst. In geval van meerwerk, waarbij als meerwerk wordt gezien alle werkzaamheden die door Willbefine niet zijn ingeschat en geoffreerd en derhalve geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst, geldt dat Willbefine zich daarvoor het recht voorbehoudt een aanvullende offerte uit te brengen, waarbij de desbetreffende werkzaamheden pas zullen worden uitgevoerd na akkoord van de opdrachtgever conform artikel 1. 


2.8. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in 

voorgaand lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdseverantwoordelijkheden van opdrachtgever en Willbefine kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3. Prijzen en tarieven, facturering en betaling

3.1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen en tarieven aangegeven in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief overige van overheidswege opgelegde heffingen. 


3.2. Voor uitvoering van diensten of andere werkzaamheden buiten werkuren geldt een (spoed)toeslag welke wordt vastgelegd in de overeenkomst, of bij gebreke waarvan, deze later wordt overeengekomen. 


3.3. Jaarlijks is Willbefine gerechtigd voor haar diensten de prijzen en tarieven te verhogen. Voor duurovereenkomsten geldt dat als de verhoging meer is dan drie (3) procent is ten opzichte van het voorgaande jaar, opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst binnen 30 dagen na bekendmaking door Willbefine op te zeggen. 


3.4. Voor overeenkomsten –niet zijnde duurovereenkomsten- die een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 10.000 (zegge: tien duizend euro) exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen, geldt dat 50% (vijftig procent) door opdrachtgever vooraf betaald dient te worden. Pas na betaling van dit voorschot kan opdrachtgever nakoming van de overeenkomst verlangen. Eventuele afgegeven (geïndiceerde) termijnen gaan pas lopen vanaf het moment dat dit voorschot is voldaan. Voor oplevering factureert Willbefine 45% (veertig procent), en de laatste 5% (vijf procent) wordt door Willbefine gefactureerd bij acceptatie, of bij gebreke waarvan, bij bedrijfsklare oplevering door Willbefine. Voor overeenkomsten die een waarde vertegenwoordigen onder het bedrag als bedoeld in de eerste zin van dit lid, geldt dat gehele bedrag door Willbefine bij akkoord van opdrachtgever conform artikel 1 volledig vooruit gefactureerd worden.

3.5. Alle facturen dienen door opdrachtgever betaald te worden binnen 21 (éénentwintig) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is opdrachtgever - nadat deze door Willbefine is aangemaand waarbij opdrachtgever een redelijke termijn gegund is om alsnog te betalen- in gebreke, en heeft dit tot gevolg dat ook alle niet vervallen facturen terstond opeisbaar worden. Opdrachtgever is bovendien, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de geldende wettelijke handelsrente per maand over het factuurbedrag aan Willbefine verschuldigd. Dit alles onder voorbehoud van het recht van Willbefine Algemene Voorwaarden Willbefine | Versie 1 van 26 mei 2016 Pagina 2 van 7 om eventueel aanvullende schadevergoeding(en) van opdrachtgever te vorderen. Daaronder mede begrepen de in alle redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten. 


3.6. Eventuele reclames op grond van vermeend onjuiste facturen dienen schriftelijk binnen tien (10) dagen na factuurdatum respectievelijk uitvoering door Willbefine te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het recht op reclame op de betreffende factuur vervalt. 


3.7. Indien en voor zover de overeenkomst het karakter heeft van een duurovereenkomst (bijvoorbeeld onderhouds- en hostingovereenkomsten) factureert Willbefine deze maandelijks vooruit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. 


3.8. Opdrachtgever stemt er mee in dat Willbefine haar facturen digitaal per e-mail uitreikt.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Willbefine, diens licentiegevers of toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een onmiddellijk herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare aan derden en niet sublicentieerbare licentie welke niet meer inhoudt dan dat het onderwerp van de licentie mag worden aangewend voor het doel waarvoor het onderwerp van de licentie aan opdrachtgever door Willbefine ter beschikking is gesteld. Voor bepaalde dienstverlening, zoals ontwikkeling van programmatuur, gelden te dier zake aanvullende bepalingen welke verder in deze algemene voorwaarden te vinden zijn. 

4.2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Willbefine van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website of ontwerp). Opdrachtgever vrijwaart Willbefine tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde

Artikel 5. Acceptatie, acceptatietest en garantie

5.1. Indien partijen overeenkomen dat opdrachtgever na oplevering een acceptatietest zal uitvoeren, dan vindt die acceptatietest binnen tien (10) werkdagen na de datum oplevering plaats. De acceptatietest heeft tot doel vast te stellen dat het door Willbefine opgeleverde voldoet aan de (functionele) specificaties. Waar in dit artikel sprake is van ‘gebreken’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Van een gebrek is alleen sprake indien opdrachtgever deze kan aantonen en indien deze door Willbefine reproduceerbaar is. 


5.2. De acceptatietest kan betrekking hebben op programmatuur, grafische ontwerpen (designs), diensten, concepten en documentatie, hierna te noemen het onderwerp van acceptatie. De integrale acceptatie vindt plaats door ondertekening van het acceptatieformulier zoals dat door Willbefine verstrekt wordt. 


5.3. Tijdens de acceptatietest zal Willbefine opdrachtgever op diens verzoek tegen haar dan geldende tarieven assisteren. 


5.4. Bij niet-acceptatie stuurt opdrachtgever Willbefine binnen vijf (5) werkdagen nadat de acceptatietest heeft plaatsgevonden een verslag van de acceptatietest toe. In dit verslag zullen de eventueel geconstateerde gebreken worden vastgelegd en zal worden aangegeven of het geheel goed functioneert en/of voldoet. 


5.5. Mocht Willbefine na afloop van de in dit artikel onder lid 1 genoemde termijn daarbij opgeteld de in voorgaande lid genoemde termijn de resultaten van de acceptatietest niet hebben ontvangen, dan zal Willbefine het onderwerp van acceptatie als geaccepteerd beschouwen. 


5.6. Kleine gebreken, waartoe worden gerekend gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname redelijkerwijze niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van de acceptatie zijn. 

5.7. Indien en voor zover mogelijk zal Willbefine na ontvangst van het in dit artikel bedoelde verslag naar beste vermogen de in dat verslag vastgelegde gebreken verhelpen. Indien de overeenkomst op basis van fixed price is aangegaan, geschiedt dit herstel kosteloos in alle andere gevallen worden deze werkzaamheden op basis van nacalculatie of op basis van een door opdrachtgever geaccordeerd voorstel in rekening gebracht. 


5.8. Indien het opgeleverde door opdrachtgever wordt geaccepteerd, zal de datum waarop het acceptatieformulier is ondertekend, gelden als de datum van acceptatie. 


5.9. Indien opdrachtgever het opgeleverde voor acceptatie in gebruik neemt, geldt de datum van oplevering, of indien eerder, ingebruikname als datum van acceptatie. 


5.10. Na integrale acceptatie door opdrachtgever zal Willbefine het onderwerp van acceptatie bedrijfsklaar opleveren, daaronder begrepen maar niet uitsluitend het live zetten van eventuele programmatuur en/of vrijgeven van eventuele (grafische) bronbestanden. Dit laatste indien en voor zover overeengekomen. 


5.11. Door middel van het ondertekenen van het acceptatieformulier verleent opdrachtgever décharge aan Willbefine inzake de werkzaamheden welke aan de acceptatie vooraf gingen en accepteert opdrachtgever het geleverde as is. Gebreken –zijnde onvolkomenheden die het onderwerp van acceptatie ingevolge de (functionele) specificaties en/of offerte niet had mogen bezitten- die zich binnen drie (3) weken na acceptatie openbaren, zullen – indien en voor zover er sprake was van een overeenkomst op basis van fixed price- kosteloos worden verholpen. 


5.12. Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt opdrachtgever het onderwerp van acceptatie in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de garantieverplichtingen van Willbefine ingevolge artikel 5.11

Artikel 6. Geheimhouding

6.1. Informatie en/of documentatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene partij is aangemerkt dan wel de andere partij anderszins weet of kan vermoeden dat informatie en/of documentatie vertrouwelijk is. 


6.2. Partijen, en de personeelsleden van partijen, zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter beschikking gesteld door de andere partij uitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en deze niet direct of indirect aan derden verstrekken, of hiertoe toestemming geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen, hieronder ook begrepen de personeelsleden van partijen, zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking. 


6.3. Het gestelde in dit artikel geldt niet indien een partij vertrouwelijke informatie krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van overheidswege openbaar dient te maken. 


6.4. Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang (kunnen) verkrijgen tot de diensten en gegevens. Willbefine zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade die opdrachtgever lijdt doordat derden ongeautoriseerd of onwettig gebruik maken van geleverde zaken, programmatuur en/of dienst(en). 

6.5. Opdrachtgever zal ook na beëindiging van de overeenkomst alle vertrouwelijke informatie, of informatie waarvan zij kan of zou kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk is, tegenover derden geheim houden. Voorts draagt opdrachtgever er zorg voor dat de hierboven bedoelde vertrouwelijke informatie onverwijld na beëindiging vernietigd wordt. Op eerste verzoek van Willbefine toont opdrachtgever aan dat dit daadwerkelijk gebeurd is. 


6.6. Hetgeen in voorgaande leden van dit artikel is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de periode van voor de totstandkoming van de overeenkomst. 


6.7. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden. 


6.8. Willbefine heeft het recht de merknaam, handelsnaam en/of beeldmerken van opdrachtgever te gebruiken op haar website of in commercieel materiaal om aan te geven dat Willbefine voor opdrachtgever (een) oplossing(en) heeft gerealiseerd. Daartoe verleent opdrachtgever hierbij haar toestemming en/of gebruiksrecht (licentie).

Artikel 7. Overdracht rechten en verplichtingen, onderaanneming

7.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen, zonder dat voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Willbefine. De toestemming als hiervoor bedoeld kan niet door Willbefine niet op onredelijke gronden worden geweigerd. 


7.2. Willbefine is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden, ongeacht of dat geschiedt op grond van onderaanneming of inhuur van personeel. Willbefine zal daarbij de geheimhoudingsverplichting zoals in voorgaand artikel is bepaald doorcontracteren aan deze derden. 

7.3. Willbefine is gerechtigd om alle in het kader van de overeenkomst verworven rechten en plichten zonder enige aanvullende beperking aan derden over te dragen. Zij informeert opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk. 


7.4. Opdrachtgever kan Willbefine vragen om namens haar op te treden bij bijvoorbeeld het verstrekken van opdrachten aan derdeleveranciers. Deze opdrachten worden voor rekening en risico van opdrachtgever uitgevoerd. In zulks geval heeft Willbefine het recht om pas met die werkzaamheden aan te vangen als zij van opdrachtgever een schriftelijke (bijzondere) volmacht heeft ontvangen. Opdrachtgever verklaart en aanvaardt gebonden te zijn aan de (algemene) voorwaarden van de desbetreffende derdeleverancier.

Artikel 8. Toerekenbare en niet-toerekenbare tekortkomingen

8.1. De totale aansprakelijkheid van Willbefine wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen en door opdrachtgever daadwerkelijk betaalde prijs exclusief BTW. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen door Willbefine in het kader van die overeenkomst opdrachtgever in de twee (2) maanden aan de schade veroorzakende gebeurtenis aan opdrachtgever exclusief BTW in rekening is gebracht en daadwerkelijk door opdrachtgever is betaald. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Willbefine voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 40.000 (veertig duizend euro) voor een schade veroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks opvolgende schade veroorzakende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 


8.2. De aansprakelijkheid van Willbefine voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Willbefine voorgeschreven zaken, werkwijzen,materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Willbefine voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Willbefine wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 


8.3. De hiervoor bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Willbefine. 


8.4. Tenzij nakoming door de Willbefine blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Willbefine wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever Willbefine onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Willbefine ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Willbefine in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 

8.5. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Willbefine vervalt door het enkele verloop van drie (3) maanden na het ontstaan daarvan of zoveel eerder door verval van rechten op grond van de wet. 


8.6. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Willbefine zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. 


8.7. Willbefine is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen. Indien Willbefine zich jegens opdrachtgever op overmacht beroept, zal Willbefine de opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, evenwel binnen een redelijke termijn, schriftelijk in kennis stellen. 


8.8. Onder een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) voor Willbefine wordt in elk geval begrepen het niet naar behoren kunnen nakomen door Willbefine van haar verplichtingen ten gevolge van (langdurige) ziekte, stakingen, verkeersstremmingen, verlies van data en documenten, stroomstoringen, verlate aanlevering van zaken en/of diensten, zulks ongeacht of deze omstandigheid gelegen is of plaatsvindt bij Willbefine zelf of bij haar leverancier(s), ongeschiktheid van materialen, programmatuur en/of apparatuur waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Willbefine door opdrachtgever is voorgeschreven. 


8.9. Indien een overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd en opdrachtgever Willbefine schriftelijk in gebreke heeft gesteld, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat Willbefine tot enige schadevergoeding is gehouden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd wordt alsdan pro rato afgerekend.

Artikel 9. Looptijd en beëindiging

9.1. De overeenkomst treedt in werking op het moment dat partijen ingevolge artikel 1 een overeenkomst zijn aangegaan, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen. Als de overeenkomst geen duurovereenkomst betreft, eindigt de overeenkomst zodra de verplichtingen van beide partijen over en weer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn uitgevoerd. Als de overeenkomst een duurovereenkomst betreft, gelden de leden 2 tot en met 4 


9.2. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals daarin is vermeld. 


9.3. Indien in de overeenkomst geen looptijd is overeengekomen, geldt deze als aangegaan voor één (1) jaar, tenzij de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. In dat laatste geval blijkt uit de overeenkomst zelf wanneer deze eindigt. 


9.4. Na ommekomst van de (initiële) looptijd van de overeenkomst wordt de overeenkomst verlengd voor een periode gelijk aan de initiële looptijd tenzij deze eindigt doordat de opdrachtgever deze schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen tegen het einde van de looptijd. 


9.5. Indien overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is opdrachtgever gerechtigd deze op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven, gericht aan Willbefine en met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen tegen het eind van een kalenderjaar. Opzegging kan niet eerder dan nadat de overeenkomst tenminste één (1) jaar heeft geduurd. 


9.6. Willbefine is onverlet hetgeen in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden: a. indien opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet ter zake van één of meer van zijn verplichtingen en/of nakoming onmogelijk is; b. indien voor Willbefine aannemelijk is dat opdrachtgever niet in staat of bereid

is of zal zijn om aan haar verplichtingen te voldoen; c. indien opdrachtgever surseance heeft aangevraagd, in de situatie van surseance verkeert, faillissement is aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming dan wel zijn activiteiten staakt of op enigerlei wijze insolvabel blijkt; d. indien Willbefine door de samenwerking met opdrachtgever imagoschade leidt dan wel een verdere samenwerking met opdrachtgever tot voorzienbare imagoschade van Willbefine zal leiden. 

9.7. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is Willbefine nimmer tot welke vorm van schadevergoeding ook gehouden. Opdrachtgever is gehouden Willbefine te vrijwaren van, en schadeloos te stellen ter zake vorderingen van derden die door of in verband met de ontbinding als in voorgaand lid bedoeld mochten ontstaan. 


9.8. In geval van ontbinding als bedoeld in 


9.6 is opdrachtgever gehouden alle reeds door Willbefine gemaakte kosten terstond te vergoeden, onverminderd het recht van Willbefine om volledige schadevergoeding te vorderen. 


9.9. Indien partijen op het moment van ontbinding van een overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht en ontvangen, dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Dit ongeacht de reden van de ontbinding waaronder ontbinding door opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming door Willbefine. Door Willbefine aan opdrachtgever uitgereikte facturen zijn op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 


9.10. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de opdracht voort te duren, blijven bestaan. De beëindiging van de overeenkomst ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en geschiloplossing. Dit geldt ook bij beëindiging

Artikel 10.Toepasselijk recht, bevoegde rechter en overige bepalingen

10.1. Op alle offertes, overeenkomsten en uit overeenkomsten voortvloeiende overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


0.2. Geschillen welke tussen Willbefine en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Willbefine en opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen (zie www.sgoa.org). 


10.3. Uitsluitend indien Willbefine en/of opdrachtgever voor de beslechting van geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, nog geen arbitrale procedure bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering aanhangig heeft of hebben gemaakt overeenkomstig het Arbitragereglement van deze stichting, is elk der partijen gerechtigd, doch niet verplicht, om in afwijking van het bepaalde in artikel 10.2, de zaak aanhangig te maken bij de Rechtbank, Sector Kanton indien de zaak betrekking heeft op een geschil dat volgens de wettelijke bevoegdheidsregels behoort tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton. Indien de zaak met inachtneming van de vorige volzin door één of meer der partijen ter behandeling en beslissing bij de Rechtbank, Sector Kanton aanhangig is gemaakt, is de Rechtbank Sector Kanton bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen.

10.4. Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in artikel 10.2 aanhangig te maken, zal de meest gerede partij een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. Een procedure van ICT-Mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door één of meer mediators. De wederpartij verplicht zich actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van tenminste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu). 


10.5. Indien en voor zover een bepaling uit deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard blijven andere bepalingen onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen komen in dit geval een nieuwe bepaling overeen waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 


10.6. Waar in onderhavige algemene voorwaarden gesproken wordt over “schriftelijk”, gelden elektronische berichten als e-mail en fax ook als schriftelijk. Tenzij er wordt gesproken over een aangetekend schrijven, in dat geval wordt ook daadwerkelijk een aangetekend schrijven per post bedoeld. 


10.7. Bij strijdigheid tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de offerte prevaleert deze algemene voorwaarden boven de offerte, tenzij de offerte expliciet van deze algemene voorwaarden afwijkt

Artikel 11.Overige bepalingen inzake ontwikkeling van 
(internet)programmatuur

11.1. Onverminderd de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn de navolgende leden zijn van toepassing als de opdracht gedeeltelijk of geheel bestaat uit het ontwikkelen van (internet)programmatuur, daar mede onder begrepen, doch niet uitsluitend: websites, intranetten, extranetten, web based applicaties, mobiele (internet) applicaties. 


11.2. De intellectuele eigendomsrechten welke berusten op de voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur blijven berusten bij Willbefine . Opdrachtgever verkrijgt een licentie als bedoeld in artikel 4.1, welke licentie niet meer zal inhouden dat de programmatuur voor het doel mag worden aangewend waarvoor de opdracht verstrekt is. 


11.3. Willbefine garandeert niet dat de programmatuur zonder gebreken zal werken en dat alle gebreken kunnen worden opgelost of verbeterd. Echter, Willbefine zal zich tot als een goed leverancier betaamt inspannen de gebreken te verhelpen en/of verbeteren. Indien partijen voorzien dat dit laatste niet zal slagen treden partijen in overleg om in samenspraak een work-around aan te brengen. 


11.4. Willbefine staat er niet voor in dat de programmatuur goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Leverancier staat er evenmin voor in dat de programmatuur goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur. 


11.5. Willbefine is na oplevering van de programmatuur niet gehouden de oplossing te doen blijven onderhouden en daarop door te blijven ontwikkelen. 


11.6. Voor onderhoud en ondersteuning dient de opdrachtgever altijd een separate overeenkomst af te sluiten. De inhoud en de omvang van het onderhoud en ondersteuning blijkt dan uit die separate overeenkomst en/of service level agreement. 

11.7. Indien en voor zover de geleverde programmatuur gebaseerd is op open source, en daarbij behorende licenties, prevaleren die licenties boven hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald als die bepalingen strijdig zijn met die open source licenties. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de risico’s van het inzetten van open source en vrijwaart Willbefine voor alle aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ingezette open source software. Deze vrijwaring strekt mede tot kosten, schadevergoedingen en het in vrijwaring roepen in rechte. 


11.8. Zonder nadere afspraken tussen partijen is Willbefine niet verantwoordelijk voor beveiligingslekken, updates en upgrades van open source programmatuur als in het vorige lid bedoeld. 


11.9. Op eerste verzoek van opdrachtgever werkt Willbefine mee aan de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op programmatuur die specifiek voor opdrachtgever is ontwikkeld. Voor programmatuur waarvoor dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de programmatuur aan andere klanten niet-exclusief is gelicentieerd, is Willbefine op eerste verzoek van opdrachtgever bereid een niet-exclusieve licentie op de broncode te verstrekken inhoudende dat opdrachtgever de broncode alleen mag (doen laten) onderhouden ten behoeve van haar eigen bedrijfscontinuiteit en voor het doel waarvoor de opdracht aan Willbefine verleend is. De licentie als hiervoor bedoeld is herroepbaar indien en voor zover opdrachtgever toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van de verplichtingen uit dit artikel. Aan de overdracht en/of licentieverlening als in dit artikel bedoeld kan Willbefine (financiële) voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld in het geval de overeenkomst op basis van fixed price is aangegaan, en na afloop blijkt dat Willbefine meer uren heeft besteed dan dat zij voor het door opdrachtgever geaccoordeerde voorstel heeft ingeschat. Dit laatste blijkt uit de urenstaten van Willbefine.

Artikel 12.Overige bepalingen inzake levering programmatuur 
derdeleveranciers

12.1. Onverminderd de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn de navolgende leden van toepassing als de opdracht gedeeltelijk of geheel bestaat uit het leveren van programmatuur van derdeleveranciers, ongeachte de wijze waarop die programmatuur wordt geleverd (bijvoorbeeld in de vorm van een licentie of op basis van SaaS). 

12.2. Willbefine treedt in het geval in voorgaand lid bedoeld op als bemiddelaar bij het tot stand komen van de (licentie)overeenkomst tussen de derdeleverancier en de opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van die desbetreffende derdeleverancier. Willbefine is niet verantwoordelijk voor het toerekenbaar tekort schieten in de nakoming van die overeenkomst door die desbetreffende derdeleverancier. Willbefine is niet verantwoordelijk voor onderhoud en support, hiervoor dient opdrachtgever zelf bij derdeleverancier een overeenkomst af te sluiten, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 13.Overige bepalingen inzake webhosting

13.1. Onverminderd de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn de navolgende leden zijn van toepassing als de opdracht gedeeltelijk of geheel bestaat uit het hosten van onder andere internetgerelateerde, cloud-gerelateerde, en/of service georiënteerde programmatuur (SOA). 


13.2. Opdrachtgever zal in het kader van het afnemen van de hosting handelen als een professionele gebruiker en in dat kader in ieder geval: a. geen onoordeelkundig, ongeautoriseerd, onwettig of onoorbaar gebruik of gebruik niet overeenkomstig het gebruiksdoel maken van de hosting van Willbefine; b. geen data op de servers van Willbefine plaatsen die in strijd zijn met de rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, van Willbefine of derden; c. een inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Willbefine of derden; d. geen virussen verspreiden; f. derden niet toestaan gebruik te maken van de hosting zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Willbefine; g. de hosting, inclusief programmatuur, niet nader inrichten c.q. parametriseren zodanig dat de systeembelasting substantieel groter wordt of de stabiliteit van de functionaliteit lager wordt; h. geen verstoring van het functioneren van ICT-infrastructuur van Willbefine, infrastructuur van derden en/of koppelingen tussen infrastructuren door (de inhoud of intensiteit van) het dataverkeer of door het handelen en/of nalaten van opdrachtgever veroorzaken. 


13.3. Indien en voor zover de hosting-omgeving onderwerp wordt van onderzoek door een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar, bijvoorbeeld in het kader van wetgeving inzake dataretentie, worden de kosten welke Willbefine daarvoor maakt in alle redelijkheid in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 


13.4. Indien en voor zover Willbefine wordt aangesproken door derden waarbij Willbefine aansprakelijk wordt gehouden voor inbreuken, daar onder mede begrepen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van materialen welke door opdrachtgever zelf op de hosting-omgeving is geplaatst, vrijwaart opdrachtgever Willbefine te dier zake. Indien en voor zover opdrachtgever na een melding inzake deze inbreuken geen gehoor geeft –en Willbefine ingevolge het vigerende recht de verplichting heeft de inbreukmakende situatie ongedaan te maken- heeft zij het recht dit ook daadwerkelijk te doen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Voorts stemt opdrachtgever er mee in dat haar gegevens (persoons- en/of bedrijfsgegevens) inzake een inbreuk als hiervoor bedoeld aan de derde als hiervoor bedoeld verstrekt worden. 

13.5. De dienstverlening inzake hosting wordt geleverd conform de tussen partijen afgesproken Service Level Agreement (SLA). Bij gebreke waarvan wordt de hosting zodanig geleverd dat Willbefine zich zal inspannen, zonder dat daar rechten aan ontleend kunnen worden, dat de hostingomgeving welke onderdeel uitmaakt van de overeenkomst ten minste 95% (vijfennegentig procent) beschikbaar is per jaar. 


13.6. Backups van de programmatuur en/of database(s) worden alleen gemaakt door Willbefine indien en voor zover dit is overeengekomen. In zulks geval worden deze backups conform Service Level Agreement (SLA) gemaakt. In alle andere gevallen aanvaardt Willbefine geen aansprakelijkheid voor het verlies van data, informatie en documenten.13.7. Hetgeen in voorgaande lid is bepaald geldt mutatis mutandis voor het door Willbefine ter beschikking gestelde test- en acceptatieomgevingen. 


13.8. Als hosting wordt geleverd voor een speciale actie- of marketing website die is ontwikkeld door Willbefine, dan geldt dat de hosting in samenspraak met Willbefine op elk gewenst moment door Opdrachtgever kan worden opgezegd. Dit in afwijking van artikel 9.5 van deze algemene voorwaarden

Artikel 14. Overige bepalingen inzake advisering, project 
management en consultancy

14.1. Onverminderd de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn de navolgende leden zijn van toepassing als de opdracht gedeeltelijk of geheel bestaat advisering, consultancy en/of projectmanagement. In dit laatste geval wordt bedoeld projectmanagement dat door opdrachtgever wordt afgenomen om een project aan de zijde van opdrachtgever te managen. 


14.2. Willbefine zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Willbefine worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Willbefine uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. 


14.3. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is Willbefine gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen. Willbefine is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden gekwalificeerd als meerwerk waarbij artikel 2.7 en 2.8 van overeenkomstige toepassing zijn. 


14.4. Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Willbefine steeds gerechtigd na overleg met opdrachtgever deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties. 


14.5. Planningen en werkzaamheden zijn erop gebaseerd dat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met opdrachtgever, werkzaamheden door Willbefine worden verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van Willbefine. 


14.6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat opdrachtgever maakt van een door Willbefine afgegeven advies steeds voor rekening en risico van opdrachtgever. 

14.7. Willbefine zal opdrachtgever op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden via de door opdrachtgever aangewezen contactpersoon. Opdrachtgever zal Willbefine schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor Willbefine van belang zijn of kunnen zijn, zoals over de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor opdrachtgever aandacht wenst, prioriteitenstelling van opdrachtgever, beschikbaarheid van middelen en personeel van opdrachtgever en bijzondere of voor Willbefine mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. Opdrachtgever zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door Willbefine verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van opdrachtgever en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en Willbefine hiervan op de hoogte stellen. 


14.8. Indien een door Willbefine ingezette medewerker deel uitmaakt van een project- of stuurgroep waarvan tevens één of meer personen deel uitmaken die door opdrachtgever zijn aangewezen, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is voorgeschreven. Besluiten genomen in een dergelijk samengestelde project- of stuurgroep binden Willbefine slechts indien de besluitvorming geschiedt met inachtneming van hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen partijen is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien Willbefine de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. Willbefine is nimmer gehouden een besluit te aanvaarden indien dat naar zijn oordeel onverenigbaar is met de inhoud van de overeenkomst van partijen. Opdrachtgever staat er voor in dat de personen die door hem zijn aangewezen om deel uit te maken van een project- of stuurgroep waaraan ook personen van Willbefine deel uitmaken, gerechtigd zijn voor opdrachtgever bindende besluiten te nemen. 


14.9. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Willbefine is opdrachtgever niet gerechtigd een mededeling aan derden te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van Willbefine en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Willbefine. Opdrachtgever zal de adviezen of rapportages van Willbefine niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken. 


14.10. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door Willbefine verleende diensten telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Artikel 15.Overige bepalingen inzake zoekmachine marketing

15.1. Onverminderd de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn de navolgende leden van toepassing als de opdracht gedeeltelijk of geheel bestaat uit zoekmachine marketing, daaronder wordt mede verstaan SEO (search engine optimalisation), SEA (search engine advertising), SA (social advertising), en linkbuilding. 


15.2. Opdrachtgever erkent dat de werkzaamheden als hiervoor bedoeld altijd zullen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Daar Willbefine bij de uitvoering van de werkzaamheden als in eerste lid bedoeld afhankelijk is van externe factoren zoals bijvoorbeeld continu veranderende algoritmen van zoekmachine dienstverleners, kan Willbefine geen enkele garantie voor een te behalen resultaat geven. 


15.3. Willbefine kan bij de uitvoering van de werkzaamheden als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Willbefine, nimmer aansprakelijk worden gehouden door opdrachtgever als blijkt dat de praktijken die Willbefine voor opdrachtgever heeft toegepast een verslechterd resultaat, of zelfs een penalty van een zoekmachine dienstverlener heeft opgeleverd. Dit in afwijking van wat in artikel 8.1 is bepaald. 

15.4. Als de te leveren dienst bestaat uit search engine advertising en/of social advertising verleent opdrachtgever gedurende de looptijd van die desbetreffende overeenkomst een bijzondere volmacht om namens haar advertenties te plaatsen. De omvang van de volmacht blijkt uit de door opdrachtgever geaccordeerde offerte en de daarin opgesomde activiteiten. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het advertentiebudget en het op pijl houden daarvan. 


15.5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat opdrachtgever maakt van een door Willbefine afgegeven advies steeds voor rekening en risico van opdrachtgever.

VOLG ONS